ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
       โรงเรียนวัดบางกอบัว ได้เปิดทำการสอนเมื่อ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2476  มีนามเดิมว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลบางกอบัว (แข ประสาท)” เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อมาในวันที่ 1 เมษายน  พ.ศ. 2483 นางขลิบ ฉิมฉ่ำ คหบดีชาวบางกอบัวร่วมกับชาวบางกอบัวได้บริจาคทรัพย์ เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.2 สองชั้น 1 หลัง มีห้องเรียนจำนวน 6 ห้องเรียน เปิดใช้เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2484  เพื่อเป็นเกียรติแก่นางขลิบ ฉิมฉ่ำ ทางราชการจึงได้ขนานนามต่อท้ายว่า “โรงเรียนประชาบาล ตำบลบางกอบัว (ขลิบ-ราษฎร์บุรณะ)”        ด้วยความอุปการะของทางราชการร่วมกับประชาชนชาวบางกอบัว ประกอบกับทายาทของนางขลิบ ฉิมฉ่ำ คือ นางเคลิ้ม เหมริด ร่วมกับ นายบัญญัติ เขียวสะอาด ได้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 1 หลัง ใช้ชื่อว่า “อาคารเคลิ้ม – บัญญัติ ราษฎร์สามัคคี”
และทายาทนางเคลิ้ม  เหมริด  ได้บริจาคเงินสมทบกับทางราชการสร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขึ้นอีก 1 หลัง  ได้ชื่อว่า “อาคารเหมริดอนุสรณ์” และได้เปิดใช้ในปีการศึกษา 2516ต่อมาในปีงบประมาณ  2521 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 อีก 1 หลัง ขนาด 3 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง แต่ด้วยสถานที่ไม่เพียงพอ จึงต้องรื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป.2 แบบ 017 “อาคารเคลิ้ม – บัญญัติ ราษฎร์สามัคคี” และแบบ 017 “อาคารเหมริดอนุสรณ์”
       ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โรงเรียนวัดบางกอบัวได้รับเงินจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้สร้างอาคารเรียน คือ อาคาร สปช.2/28 โดยเป็นอาคาร 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ห้องเรียน 15 ห้อง