โรงเรียนวัดบางกอบัว
104 หมู่ที่ 3 บ้านคลองวัด ถนนเพชรหึงษ์   ตำบลบางกอบัว  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2101-0117
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดบางกอบัว มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วม ส่งเสริมทักษะอาชีพ มีความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญาโรงเรียน

การศึกษาเป็นการฝึกตน ฝึกคน ให้ไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี