พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
2. จัดระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ
4. พัฒนาหลักสูตร และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน
6. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. สร้างเสริมความสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษา
 

เป้าประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
2. เพื่อจัดโครงสร้างการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
3. เพื่อให้ครูเป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูและมีวิทยฐานะสูงขึ้น
4. เพื่อให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด
5. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและการเรียนการสอน โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่าเหมาะสม
6. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง