หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนวัดบางกอบัว (ขลิบราษฎร์บุรณะ)
เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3