โรงเรียนวัดบางกอบัว
104 หมู่ที่ 3 บ้านคลองวัด ถนนเพชรหึงษ์   ตำบลบางกอบัว  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2101-0117
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดบางกอบัว (ขลิบราษฎร์บุรณะ)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)


ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 8 15
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 10 15
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 7 16
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 8 19
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 14 23
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 8 15
รวมประถมศึกษา 48 55 103
มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 9 15
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 9 21
มัธยมศึกษาปีที่ 3 15 10 25
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 33 28 61
รวมทั้งหมด 81 83 164