ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดบางกอบัว (ขลิบราษฎร์บุรณะ)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563)


ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 6 9
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 7 14
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 8 13
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 8 16
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 9 21
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 12 20
รวมประถมศึกษา 43 50 93
มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 12 24
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 8 14
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 7 20
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 31 27 58
รวมทั้งหมด 74 77 151