โรงเรียนวัดบางกอบัว
104 หมู่ที่ 3 บ้านคลองวัด ถนนเพชรหึงษ์   ตำบลบางกอบัว  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2101-0117
O2: ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร
นายกุลธวัช หาญรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
คุณวุฒิทางการศึกษา
- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ จากสถาบันราชภัฏนครราชสีมา 
- หลักสูตรวิชาชีพครู  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 
โทร: 086-9552891 
Email: kunthawat.h@gmail.com