O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.21 KB
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.15 MB
พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 422.39 KB
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.09 KB
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.22 KB