O7: ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมพระประแดงสงเคราะห์มอบข้าวสารและทุนการศึกษา
วันที่ 5 กันยายน 2563 สมาคมพระประแดงสงเคราะห์ ได้สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดบางกอบัว
โดยได้แจกข้าวสาร พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ทางโรงเรียนวัดบางกอบัวขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

        
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 โรงเรียนวัดบางกอบัว จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยนายกุลธวัช หาญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร
 
       
กิจกรรมวันไหว้ครู 2563
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดบางกอบัวจัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครู และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ อันเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยมีนายกุลธวัช หาญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี  จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเจิมหนังสือตำราเรียน

       
การนิเทศติดตามกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีในสถานศึกษา
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดบางกอบัว ได้รับการนิเทศติดตามกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีในสถานศึกษา จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายกุลธวัช หาญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิลูกเสือทุกท่าน

       
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดบางกอบัว ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย “การเลือกตั้งประธานนักเรียน” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ขั้นตอนการเลือกตั้ง การใช้สิทธิเลือกตั้ง การหาเสียง การเข้าคูหา การนับคะแนนและประกาศผลอย่างเป็นทางการโดยได้จัดรูปแบบเสมือนการเลือกตั้งทั่วไป