O20: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 910.82 KB
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (ครึ่งปีแรก)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 462.3 KB