ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลครูและบุคลากร


ตำแหน่ง จำนวน (คน)
ผู้อำนวยการโรงเรียน 1
ข้าราชการครู 13
พนักงานราชการ 1
ครูอัตราจ้าง 1
ครูผู้ทรงคุณค่า 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1
ช่างสี (นักการภารโรง) 1
รวม 19